Regulamin

Regulamin serwisu internetowego La Pizza Iwona Pietruszka-Ołownia obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2021 roku  1. Postanowienia ogólne

   1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem www.la-pizza.pl („serwis”) prowadzonego przez La Pizza Iwona Pietruszka-Ołownia ul. Skrzatów 2/79,20-633 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Lublina w Lublinie, NIP: 6612062662 , REGON: 060417740.

   2. Serwis umożliwia użytkownikom przeglądanie w sieci Internet ofert pizzerii La Pizza i składanie zamówień na dostępne w nim produkty z dostawą lub bez.

   3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Płatność za zamówione produkty w pizzeriach La Pizza określona jest zawsze szczegółowo w podsumowaniu zamówienia.

   4. Zamówienie w pizzerii oznacza zawarcie umowy pomiędzy pizzerią (tj. Iwona Pietruszka-Ołownia), a użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia użytkownikowi przez La Pizza faktu przyjęcia zamówienia. Dokładne dane dotyczące danej pizzerii zostaną przekazane użytkownikowi w potwierdzeniu zamówienia.

   5. Regulamin określa prawa i obowiązki La Pizza i użytkowników serwisu. La Pizza świadczy usługi w ramach serwisu zgodnie z regulaminem.

   6. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na postanowienia regulaminu. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Użytkownik, który nie wyraża zgody na postanowienia regulaminu powinien zaprzestać korzystania z serwisu.

   7. Użytkownik nie może umieszczać w serwisie treści bezprawnych.

   8. La Pizza w ramach serwisu nie świadczy usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z tego rodzaju usługami, użytkownik powinien kierować do operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta.

   II. Wymagania techniczne

   Korzystanie z serwisu wymaga posiadania przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, przeglądarki Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera w możliwie najnowszej wersji oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies.

   III. Zastrzeżenie dotyczące korzystania z serwisu na urządzeniach mobilnych

   1. Korzystanie z serwisu może być uzależnione od zainstalowania odpowiedniego oprogramowania wymaganego przez dostawcę systemu operacyjnego, w ramach którego działa urządzenie mobilne Użytkownika lub jego aktualizacji.

   2. Koszty połączenia urządzenia mobilnego z Internetem wynikają z umowy pomiędzy użytkownikiem a odpowiednim operatorem telekomunikacyjnym.

   3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w niektórych miejscach ze względu na słabą jakość połączenia z Internetem lub jego brak, serwis na urządzeniach mobilnych może nie działać poprawnie lub być niedostępny.

   IV. Własność intelektualna i licencje

   La Pizza posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do serwisu, w szczególności La Pizza posiada wszelkie prawa do nazwy, domeny, układu, elementów graficznych oraz wszelkich innych twórczych elementów serwisu.


   V. Korzystanie z serwisu

   1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.

   2. Serwis jest przeznaczony dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

   3. Składanie zamówień poprzez serwis jest możliwe bez dokonywania rejestracji.

   4. W celu złożenia zamówienia użytkownik powinien podać swoje imię, numer telefonu kontaktowego oraz adres do dostawy, a także wybrać sposób płatności.   VI. Zakres działań La Pizza w ramach serwisu

   1. 1. La Pizza może zamieszczać w serwisie reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług osób trzecich.

   2. La Pizza dokłada wszelkich starań, aby serwis działał poprawnie, ale nie gwarantuje jego ciągłej dostępności. La Pizza może czasowo zawiesić działanie serwisu, gdy konieczne to będzie w celu usunięcia awarii lub poprawy ich działania.

   3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania kodów oraz korzystania z niego w sposób niezgodny z Regulaminem, mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne zablokowanie dostępu do serwisu oraz stosowne kroki prawne.

   4. La Pizza zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia usługi serwisu.

   VII. Zamówienia i płatność

   1. W celu zamówienia produktu konieczne jest wykonanie następujących kroków:

   a. Wybranie przycisku „Zamów teraz” w serwisie;

   b. Przy wyborze dostawy produktu na wskazany adres („Dostawa”), wypełnienie formularza zamówienia i wskazanie następujących danych: wybranie miejscowości, ulicy i numeru budynku, telefonu kontaktowego oraz instrukcji dla dostawcy, oraz sprawdzenie dostępności dostawy w tej okolicy poprzez kliknięcie przycisku „Gdzie dowozimy”;

   c. Przy wyborze odbioru produktu w jednym z lokali La Pizza („Odbiór osobisty”), wskazanie właściwej pizzerii;

   d. Wybranie produktów z oferty La Pizza oraz wskazanie ich liczby lub szczegółowych parametrów z listy, gdy produkt może być spersonalizowany na życzenie użytkownika. Wybierane przez użytkownika produkty na bieżąco wyświetlane są w koszyku zamówień, do którego w każdej chwili użytkownik może dodać nowy lub usunąć wybrany wcześniej produkt;

   e. Po dokonaniu wyboru produktów, użytkownik uzyska możliwość przejrzenia pełnej ich listy wraz z cenami jednostkowymi za każdy z nich i łączną ceną za całe zamówienie;

   f. Jeżeli użytkownik potwierdza zgodność listy produktów z dokonanym wcześniej wyborem, zostanie poproszony o: i. podanie imienia oraz instrukcji dla dostawcy – w przypadku „Dostawy” albo ii. podanie imienia oraz numeru telefonu – w przypadku „Odbioru osobistego”.

   g. Wybranie jednej ze wskazanych metod płatności;

   2. Z chwilą wykonania przez użytkownika wszystkich kroków wskazanych wyżej zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.

   3 . La Pizza zastrzega, że dostawy produktów realizowane są tylko pod adresy wskazane w formularzu zamówienia.

   5. La Pizza zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożonego zamówienia na numer telefonu wskazany przez użytkownika w trakcie składania zamówienia.

   6. Akceptowane przez pizzerie La Pizza sposoby płatności to: a. karta kredytowa lub gotówka; płatność odbywa się przy odbiorze towaru b. karta kredytowa lub przelew bankowy; płatność odbywa się przed odbiorem towaru (płatności online); operatorem tych płatności jest Przelewy24 S.A.

   VIII. Obowiązki użytkowników

   1. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie serwisu.

   2. Użytkownik zobowiązuje się do: a. przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, b. nieskładania nieprawdziwych zamówień, c. regulowania należności finansowych za złożone zamówienia.

   3. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym dane osobowe, umieszczane przez niego w serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

   4. Zabrania się wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny z ich celem. Zabrania się rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

   5. Zabrania się kopiowania części lub całości serwisu lub wykorzystywania go przez użytkownika w celach zarobkowych.

   IX. Reklamacje

   1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu użytkownik może zgłaszać La Pizzy na adres: email restauracjalapizza@gmail.com lub w formie pisemnej na adres La Pizza: ul. Dożynkowa 20, 20-152 Lublin. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz dokładny opis stanu faktycznego.

   2. Reklamacje dotyczące działalności danej pizzerii użytkownik może zgłaszać na adres La Pizza wskazany powyżej lub bezpośrednio na adres danej pizzerii.

   3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e- mail lub listownie.


    1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz rękojmia

  1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie poprzez wysyłanie stosownego formularza odstąpienia załączonego w niniejszym regulaminie na adres La Pizza: ul. Dożynkowa 20, 20-152 Lublin
   2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Restauratora, z którym Konsument zawarł Umowę sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres email restauracjalapizza@gmail.com).
   3. Restaurator niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy konsument złożył to oświadczenie drogą elektroniczną.
   4. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło odebranie Posiłku przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
   5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Restaurator dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym ewentualnych kosztów dostarczenia Posiłku. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Posiłku inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Restauratora, Restaurator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Restaurator dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy przelewem bankowym na konto wskazane przez Użytkownika. Restaurator zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Restauratorowi dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Dlatego zasadniczo zalecamy, jeśli to możliwe, zwrot towaru w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim otrzymano go od Restauratora. Prosimy, jeśli to możliwe, o odsyłanie towaru w opakowaniu oryginalnym wraz z paragonem fiskalnym lub podpisaną fakturą korygującą, jednakże brak opakowania, ani załączenia tych dokumentów, jak również zmiany w towarze nie wpływają na realizację prawa do odstąpienia od umowy.
   7. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Użytkownik. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50 złotych.
   8. Zwroty towaru razem z oświadczeniem o odstąpieniu prosimy kierować na adres podany w Serwisie. Użytkownik dokonuje zwrotu towaru do Restauratora na swój koszt, Restaurator nie odbiera paczek nadanych za pobraniem.
   9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą.
   10. Restaurator będący stroną Umowy sprzedaży odpowiada, jako sprzedawca, wobec Konsumenta za zgodność Posiłku z umową, w zakresie określonym Kodeksem cywilnym.
   11. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
   a) o świadczenie usług, jeżeli restaurator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  1. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia.

   1. Zamówienia w wybranej strefie dowożone są do zamawiającego bezpłatnie. Poza wyznaczoną strefą Sprzedający może wyznaczyć dopłątę do dowozu lub odmówić dostarczenia towaru, prosząc o odbiór osobisty.

   2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 60 minut od momentu przyjęcia lub zatwierdzenia zamówienia i może ulec wydłużeniu z powodów obiektywnych (obłożenie pracą restauracji) o czym Klient zostanie poinformowany, nie dłużej jednak niż do końca jednego dnia roboczego.

   3.Towar zamówiony może zostać dostarczony wyłącznie w miejsce wskazane na zamówieniu.

   XII. Zmiana regulaminu

   1. La Pizza jest uprawniona do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość z następujących ważnych przyczyn: a. zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność serwisu, a korzystanie z której nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego regulaminu; b. zmiana jest wymuszona przepisami prawa; c. zostanie zmieniona dotychczasowa funkcjonalność serwisu, w szczególności w celu zwiększenia komfortu lub ułatwienia korzystania z serwisu.

   2. Zmiana regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie regulaminu.


Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ